ÁSZF

 

1./ Megrendelő kijelenti, és egyben szavatolja, hogy a teljesítés helyszíne érvényes üzembe helyezési engedéllyel rendelkezik, valamint a munkavédelmi és balesetvédelmi követelményeknek a hatályos jogszabályok szerint megfelel. Megrendelő kötelezettsége, hogy a rendezvény egészségügyi biztosításáról (amennyiben az szükséges) gondoskodjon.

2./ Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt eszköz(ök), játék(ok) elhelyezésére olyan területet biztosít, ahol azok a balesetvédelmi és biztonságtechnikai előírásoknak megfelelően rögzíthetőek (füves terület).

3./ Megrendelő kötelezettsége a helyszínen a kihelyezendő játékok mennyiségének megfelelő, játékonként egy, vagy több áramvételi lehetőség (min. 16 amper, 25 méteren belüli) biztosítása. Amennyiben az elektromos aljzat az előbb említett távolságon kívül esik, Megrendelő köteles saját költségén megfelelő csatlakoztatást kiépíttetni és legalább a rendezvény kezdetéig szakképzett villanyszerelőt biztosítani a helyszínen.

4./ Megrendelő köteles biztosítani annak lehetőségét, hogy a rendezvény előtt és után annak helyszíne tehergépjárművel megközelíthető legyen, valamint hogy a rendezvény idejére a résztvevők részére megfelelő számú parkolóhely biztosítva legyen.

5./ Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelt eszköz(öke)t mindenki csak saját felelősségére, a Szolgáltató házirendjében meghatározottak szerint használhatja. Felek kizárják a Szolgáltató felelősségét az eszköz(ök) nem rendeltetésszerű használatából, valamint a résztvevők felróható magatartásából eredő károk vonatkozásában.

6./ Szolgáltató szavatol azért, hogy az eszköz(ök) a bérlet időtartama alatt a rendeltetésszerű használatra alkalmasak. Szolgáltató kijelenti, hogy az erre köteles játékai Megfelelőségi Tanúsítvánnyal rendelkeznek.

7./ Szolgáltató vállalja, hogy alkalmazottai, alvállalkozói alkalomhoz illő ruházatban (céglogóval ellátott póló) jelennek meg és kizárólag a feladat ellátásához szükséges személyzettel tartózkodik a rendezvényen. Amennyiben a céglogóval ellátott póló Megrendelő számára nem felel meg, azt Megrendelő köteles írásban előre jelezni.

8./ Felek kijelentik, hogy amennyiben a megrendelés az időjárás miatt nem teljesíthető, úgy az a megrendelőt nem mentesíti a díjfizetési kötelezettsége alól.

9./ Amennyiben Megrendelő a rendezvény kezdő időpontját megelőző 15 munkanapon belül mondja le az igényelt szolgáltatást, úgy köteles a 6./ pontban rögzített bérleti díj 50%-át, amennyiben 3 munkanapon belül, történik a lemondás, úgy köteles a bérleti díj 100%-át megfizetni Szolgáltató részére.

10./ A Szolgáltató díjai 6 órás időtartamra érvényesek. Amennyiben a rendezvény a 6 órás időtartamot meghaladja, úgy a tovább üzemeltetett játék(ok) bérleti díjának 10%-át Szolgáltató jogosult felszámolni minden megkezdett óra után.

11./ Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese.

12./ A megrendeléssel kapcsolatban a másik fél tudomására jutott bármely információ, adat, tény üzleti titokbak minősül, melyről a feleken kívülálló harmadik személynek bármilyen tájékoztatás kizárólag a titokbirtokos írásbeli engedélyével adható.

13./ A jelen megrendeléssel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén mindkét fél törekszik a peren kívüli megegyezésre. Amennyiben ez nem vezet eredményre, felek a Dunakeszi Járásbíroság kizárólagos illetékességét kötik ki.

14./ A megrendelésben nem szabályozott kérdések tekintetében a felek között a jelen megrendelés alapján létrejövő vállalkozási szerződést, a Szolgáltató házirendjét, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak.